รับทำบัญชี

 

รับทำบัญชี

 

      ✔  หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 

      ✔  ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน

      ✔  ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา 

      ✔  ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล 

      ✔  ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 แบบแสดงรายการการหักภาษี ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการทำธุระกรรมกับต่างประเทศ(ถ้ามี) 

      ✔  แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

      ✔  กรอกแบบแสดงรายการประกันสังคมและนำส่งประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

 

      ✔  ทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน /งบดุล รายเดือน

      ✔  จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ วางแผนบัญชี ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง

      ✔  แก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร

 

   

 

      ✔  จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)พร้อมนำส่งสรรพากร

      ✔  จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร

      ✔  จัดทำ (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์

      ✔  จัดทำภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภงด.91) พร้อมนำส่งสรรพากร

 

 
Visitors: 2,504