รับตรวจสอบบัญชี

 

รับตรวจสอบบัญชี

 

“กฎหมายกำหนดให้กิจการต้องจัดทำงบการเงินและต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)เป็นประจำทุกปี”

 

ซึ่งนอกจากบริษัทต้องจัดทำให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว การตรวจสอบบัญชีของบริษัทยังทำให้ผู้ใช้งบการเงินได้แก่ เจ้าหนี้ คู่ค้า รวมถึงผู้ประกอบการมั่นใจว่าข้อมูลงบการเงินมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจ และวางแผนทางธุรกิจอย่างเหมาะสม

 

“และการให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและการจัดทำงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรง”

Visitors: 2,500