จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

      ✔  สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกของที่อยู่บริษัท (เจ้าบ้านเซ็นต์รับรองสำเนา)

      ✔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน (เจ้าบ้านเซ็นต์รับรองสำเนา)

      ✔  สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน (เจ้าบ้านเซ็นต์รับรองสำเนา)

      ✔  หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ + สำเนาโฉนดที่ดิน + สัญญาซื้อขาย(จากกรมที่ดิน) กรณีไม่คิดค่าเช่า

           หรือ สำเนาสัญญาเช่า + สำเนาโฉนดที่ดิน + สัญญาซื้อขาย(จากกรมที่ดิน) กรณีคิดค่าเช่า

       ✔  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ (กรรมการผู้มีอำนาจเซ็นรับรองสำเนา)

       ✔  สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจ (กรรมการผู้มีอำนาจเซ็นรับรองสำเนา)

       ✔  แผนที่ซึ่งแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป

       ✔ ภาพถ่ายสถานประกอบการ (ถ่ายให้เห็นป้ายชื่อบริษัท และบ้านเลขที่ของสถานประกอบการ) จำนวน 3 ชุด

       ✔ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 10 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

 

เจ้าบ้าน คือ คนที่มีชื่อหลังโฉนดเท่านั้น

Visitors: 2,500