จดทะเบียนพาณิชย์ บริษัท ห้างหุ้นส่วน

       ชื่อบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

      ✔ ทุนจดทะเบียน

       แบบทะเบียนพาณิชย์

      ✔ วัตถุประสงค์ของการประกอบการ

       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน

       สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน

       หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ + สำเนาโฉนดที่ดิน

       หนังสือมอบอำนาจ

       แผนที่ซึ่งแสดงที่ตั้งของกิจการโดยสังเขป

      ✔ รูปถ่ายสถานประกอบการ

        ใบทะเบียนพาณิชย์

        หนังสือรับรอง

        หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)

        รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)

        สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

        รายงานการประชุมตั้งบริษัท

Visitors: 2,500