จดทะเบียนปิดกิจการ

การจดทะเบียนปิดกิจการ หรือ จดทะเบียนเลิกกิจการนั้น สำหรับคนที่ยังไม่เคยจดเลิกกิจการ หรือจดทะเบียนปิดบริษัทจะรู้สึกถึงขั้นตอนที่ยุ่งยากพอสมควร และต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีเซ็นงบให้อีกด้วย ซึ่งขั้นตอนการ ปิดบริษัทก็ดูจะยุ่งยากกว่าขั้นตอนการเปิดบริษัท ผู้ประกอบการจำนวนมากจึงมีความจำเป็นให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการให้

 

การเลิกบริษัทเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาลดังนี้

       ✔ จดทะเบียนเลิกบริษัท

       ✔ จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกและส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีรับรอง

       ✔ จดทะเบียนเสร็จชำระ

 

       ✔ แจ้งปิดบริษัท ภายใน 15 วัน

       ✔ ยื่น ภ.ง.ด.50 ของงบที่เลิกบริษัท

       ✔ คืนใบ ภ.พ.20 ตัวจริง

 

       ✔ แจ้งเลิกกิจการ

 

       ✔ แจ้งเลิกกิจการ ประหยัดเวลาในการลองผิดลองถูก

       ✔ ได้รับการจดทะเบียนเลิกกิจการที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระบบของแต่ละหน่วยงานราชการ

 

      หากไม่จดทะเบียนเลิกกิจการทุกปีบริษัทจะต้องจัดทำจนกว่าจะจดเลิกกิจการ

      1. จัดทำงบการเงิน" อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือน แล้วนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดรอบปีบัญชีพร้อมทั้งยื่นงบการเงินต่อสำนักบริการ

         ข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันอนุมัติงบการเงิน

      2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ภายใน 150 วันแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

      3. ยื่นแบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการประจำเดือนในกรณีบริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมีภาษีอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

Visitors: 2,500